[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Regulamin korzystania z produktów online

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z kursów i innych produktów online zamieszczonych w serwisie internetowym pod adresem www.izabelawojtachnik.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 

  1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Autor – Izabela Wojtachnik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Izabela Wojtachnik Coaching i Szkolenia, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, Miłosza 12, 05-800 Pruszków, NIP: 5341844888, REGON:
  • Serwis– internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów zamieszczony w sieci Internet pod adresem www.izabelawojtachnik.pl.
  • Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
  • Materiały– jeden lub kilka plików komputerowych zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
  • Materiały Dodatkowe– jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
  • Produkt– usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci plików komputerowych, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
  • Produkt Bezpłatny– Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

2.2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Autora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

2.3. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

2.4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności Autora. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Autora.

2.5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Klienta.

2.6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.7. Autor zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

2.8. Płatności będą obsługiwane przez TPay oraz PAYU.

 

3. Korzystanie z Serwisu

3.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji Produktów.

3.2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, nieograniczona przestrzennie, ograniczona w czasie licencja na korzystanie z Produktu.

3.3. Jeżeli w ofercie lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej licencja udzielana jest na ilość dni wskazaną w ofercie na zakup konkretnego Produktu, zamieszczonej w Serwisie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.

3.4. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.

3.5. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.

3.6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Autora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

3.7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.

3.8. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

3.9. Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

3.10. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie lub otrzymując produkt pocztą elektroniczną.

4. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

4.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

4.3. Użytkownik może dokonać zapłaty ceny za Produkt w drodze jednorazowej płatności, lub periodycznych płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej określone są w ofercie sprzedaży Produktu umieszczonej w Serwisie.

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez Autora w określonym dniu każdego miesiąca.

4.5. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Klienta opłat, które przekazywane są na rachunki Autora. Powyższe podmioty udostępniają Klientowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Autora. Autor nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.

4.6. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Autorowi nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Klienta, jest ona uprawniona do zablokowania Klientowi dostępu do produktu do czasu uregulowania należności.

4.7. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

4.8. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

4.9. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Autor może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy coach@izabelawojtachnik.pl. Autor rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Autor poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

5.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Autor mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

5.3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Autora z reklamacją.

5.4. Autor blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

5.5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Autor udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.

5.6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Autora, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.

5.7. W terminie 14 dni od daty Rejestracji w Serwisie, lub od daty zakupu Produktu, w zależności która z czynności nastąpiła jako pierwsza, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy bez podania przyczyny.

5.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Komunikacja

6.1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgody, oświadczenia lub inne informacje powinny mieć formę pisemną listu poleconego lub wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

6.2. W razie wątpliwości za datę doręczenia korespondencji uznaje się:

6.2.1. w przypadku listu poleconego: datę potwierdzenia odbioru tego listu, datę adnotacji poczty o odmowie przyjęcia listu przez adresata, datę zamieszczenia adnotacji poczty, że adresat zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania lub datę pieczęci poczty o zwrocie listu nadawcy w związku z dwukrotnym awizowaniem,

6.2.2. w przypadku korespondencji w postaci elektronicznej – datę wysłania wiadomości e-mail, o ile została ona wysłana w dniu roboczym do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego CET (UTC+1). W przeciwnym przypadku za datę doręczenia przyjmuje się następny dzień roboczy.

6.3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresów do doręczeń, adresów mailowych w terminie najpóźniej siedmiu dni od zaistnienia zmiany. Do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie, korespondencję uznaje się za skutecznie wysłaną i doręczoną pod dotychczas obowiązujący adres.

6.4. Wszelka korespondencja dotycząca korzystania z produktów i usług serwisu i Autora jest wysyłana do Użytkowników w formie elektronicznej.

 

7. Zmiany regulaminu

7.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

8.1. Autor nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

8.2. Autor nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

8.3. Autor – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Autora i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

8.4. Autor zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Autora.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin i Polityka Prywatności serwisu podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

9.2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

9.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

9.4. Autor zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.

 

Regulamin subskrypcyjnego programu „Akademia satysfakcji zawodowej
i pewności siebie”

z płatnością miesięczną, półroczną lub roczną

Program online Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie to subskrypcyjny program szkoleniowo-rozwojowy udostępniany na platformie kursowej online serwisu www.izabelawojtachnik.pl, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do nagrań lekcji oraz dodatkowych materiałów publikowanych w ramach programu, przesyłanych za pośrednictwem Internetu i wyświetlanych na komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z Internetem.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Akademii online. Terminy „kurs online”,  „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie”, „akademia”, „program online” lub „nasz serwis”, „serwis” lub „program” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają spersonalizowany serwis/kurs/program online prowadzony przez Izabela Wojtachnik Coaching i Szkolenia, pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie Treści oferowanych w subskrypcyjnym programie online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie” oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

 

  1. Członkostwo

1.1. Członkostwo w subskrypcyjnym programie online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie” jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji.

W celu korzystania z subskrypcyjnego programu online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie” użytkownik musi dysponować dostępem do internetu oraz urządzeniem z możliwością obsługi platformy subskrypcyjnego programu online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie”  i przekazać Autorowi informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia Autora do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej).

 

1.2. Proponowane plany subskrypcyjne, w tym specjalne plany promocyjne mogą się różnić cenowo. Aktualna cena obowiązująca Użytkownika serwisu jest ceną, z którą rozpoczynał swoje członkostwo i w której dokonał pierwszej wpłaty na rzecz serwisu. W odniesieniu do niektórych planów subskrypcyjnych mogą obowiązywać odmienne warunki i ograniczenia; informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w chwili rejestracji lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach.

 

  1. Rozliczenia, płatności, rezygnacja.

2.1. Okres rozliczeniowy.

Opłata członkowska za korzystanie z subskrypcyjnego programu online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie” jest pobierana przy użyciu wybranej Metody Płatności w dacie rozliczenia podanej na stronie „Konto”. Czas trwania okresu rozliczeniowego to 1 (jeden) miesiąc lub 6 miesięcy lub 12 miesięcy [w zależności od wyboru wariantu]. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć na witrynie internetowej www.izabelawojtachnik.pl , „Moje konto” w zakładce “Subskrypcje”.

 

2.2. Metody płatności.

W celu korzystania z subskrypcyjnego programu online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie” wymagane jest przekazanie Autorowi informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku, gdy nie można skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia Autora do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, Autor ma prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności.

2.3. Aktualizacja Metod Płatności.

Metody Płatności można zaktualizować w serwisie, przechodząc na stronę www.izabelawojtachnik.pl w zakładce „Moje konto” i “Subskrypcje” oraz klikając na numer subskrypcji pojawią się szczegóły. Autor może też aktualizować Metody Płatności użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia Autora do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.

 

2.4. Rezygnacja.

Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w subskrypcyjnym programie online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie” w dowolnym momencie, przy czym dostęp do programu będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego.

Płatności są bezzwrotne: Autor nie zwraca środków ani nie przyznaje kredytów z tytułu niewykorzystania w całości miesięcznego członkostwa ani nieobejrzanych treści oferowanych w subskrypcyjnym programie online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie”.

W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę www.izabelawojtachnik.pl, zalogować się na “Moje konto” i w zakładce  „Subskrypcje” – “Zobacz” nacisnąć przycisk ANULUJ.
Rezygnacja z członkostwa pozostaje w zawieszeniu do końca okresu rozliczeniowego. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego Użytkownik może ponownie reaktywować swoje uczestnictwo naciskając przy subskrypcji przycisk Reaktywuj.

Jeżeli Anulacja pozostanie aktywna – spowoduje automatyczne anulowanie subskrypcji na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Aby sprawdzić datę zawieszenia konta, należy kliknąć łącze „Szczegóły rozliczenia” na stronie www.izabelawojtachnik.pl , “Moje konto”, w zakładce „Subskrypcje”.

 

2.5. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych.

Autor może okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.

 

 

Pozostałe zagadnienia dotyczące programu online „Akademia satysfakcji zawodowej i pewności siebie”, w szczególności punkty regulaminu dotyczące:

Zasad korzystania z zakupionych Produktów

Reklamacji

Komunikacji

Zmian regulaminu

Wyłączenia odpowiedzialności

Postanowienia końcowe

 

obowiązują z ogólnego Regulaminu korzystania z produktów online [punkty 4-9][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]